Building SPP Building SPP

Το έργο Building-SPP (2010 – 2013) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την εφαρμογή δράσεων με στόχο την προώθηση και ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στις συμβάσεις των δήμων της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Οι βιώσιμες συμβάσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό τομέα τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προώθηση των βιώσιμων συμβάσεων σε Πορτογαλία και Ελλάδα μέσω της:

Υποστήριξης των δημόσιων φορέων στον τρόπο υλοποίησης προμηθειών για τη σύναψη βιώσιμων συμβάσεων

Ενθάρρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στις αναθέτουσες αρχές.

Προώθησης, στο πλαίσιο της αγοράς, της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των σχέσεων ανάμεσα στις αναθέτουσες αρχές και τους προμηθευτές.

Δίκτυο για τις Βιώσιμες Συμβάσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου Building-SPPείναι η δημιουργία ενός δικτύου που θα επιτρέπει τόσο στους κεντρικούς όσο και στους τοπικούς οργανισμούς, να ανταλλάσουν καλές πρακτικές, πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις Βιώσιμες Προμήθειες.

Μερικές από τις δράσεις του Δικτύου είναι:

Διαδικτυακή πλατφόρμα για ανταλλαγή πληροφοριών – Ενημερωτική ιστοσελίδα

Συναντήσεις

Θεματικές και άλλες συναντήσεις

Εκπαίδευση


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

To έργο Building SPP «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις (ΒΔΣ)» ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 2014. Για την επίτευξη των στόχων του έργου υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαιώνουν την επιτυχία του και τη δυνατότητα ανάπτυξης των ΒΔΣ και στις δύο χώρες. Όλοι οι εταίροι είναι πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του έργου και θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που απέκτησαν για να συνεχίσουν να προωθούν τις ΒΔΣ είτε εφαρμόζοντάς τις άμεσα είτε υποστηρίζοντας άλλους οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς.

Βίντεο Έργου

Δείτε το βίντεο του έργου τώρα και την εμπειρία που απέκτησαν οι εταίροι από το δημόσιο!
(Σημείωση: Το βίντεο έχει υπότιτλους στα Αγγλικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά. Διαλέξτε την προτίμηση σας πατώντας το κουμπί “definitions” στο Youtube player.)

Μπορείτε να βρείτε μία γενική ανασκόπηση του έργου και των αποτελεσμάτων του στο “Layman's Report”  και η τελική έκθεση​>>>

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μία περίληψη των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων. Μπορείτε να κατεβάσετε τα διάφορα παραδοτέα και έγγραφα της κάθε δραστηριότητα στην σελίδα “Εγγράφων”.  

Building SPP Layman's report

>> Δίκτυα για τις ΒΔΣ
>> Εμπλοκή της Αγοράς
>> Εργαλειοθήκη για τις ΒΔΣ
>> Πιλοτικά έργα
>> Εκπαιδευτικό πακέτα για τις ΒΔΣ
>> Συστάσεις
>> Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων


ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΔΣ

Μία από τις βασικές δράσεις του έργου ήταν η δημιουργία Δικτύων για τις ΒΔΣ στην Πορτογαλία και την Ελλάδα προκειμένου:

 • Να γίνει ανταλλαγή πρακτικών εμπειριών;
 • Να αναπτυχθούν δεξιότητες για τις ΒΔΣ;
 • Να ενημερωθούν τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα οφέλη των ΒΔΣ;
 • Να γίνει διάδοση των καλών πρακτικών.

Αποτελέσματα

 • Η δημιουργία του Πορτογαλικού Δικτύου Procura+ - με τη συμμετοχή 33 δημόσιων οργανισμών;
 • Η δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Procura+ - με τη συμμετοχή 114 εκπροσώπων οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκηση;
 • Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν: τακτικές συναντήσεις, θεματικά εργαστήρια, συζητήσεις και εκπαιδευτικές συνεδρίες;
 • Κατάλογος Καλών Πρακτικών – η συμμετοχή διάφορων οργανισμών στα δίκτυα επέτρεψε τη συλλογή 22 καλών πρακτικών για τις ΒΔΣ από την Πορτογαλία και 8 από την Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο καλών πρακτικών, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου και μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε δημόσιο οργανισμό να εμπνευστεί για να ξεκινήσει ή να βελτιώσει τις δικές του δραστηριότητες σχετικά με τις ΒΔΣ.

>> Δείτε την Δράση 2. Δίκτυα για τις ΒΔΣ . για περισσότερες λεπτομέρειες και αναφορές πάνω στις δραστηριότητες.

>> Για να δείτε των : Κατάλογο Καλών Πρακτικών:

>> Πορτογαλίαl (Αγγλικά)
>> Ελλάδα


ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μέσα από το έργο προωθήθηκε η συζήτηση μεταξύ αναθετουσών αρχών και προμηθευτών για το ενδεχόμενο συμπερίληψης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Δραστηριότητες

 • Προσδιορισμός των προϊόντων και υπηρεσιών προτεραιότητας καθώς και των βασικών προμηθευτών.
 • Δημιουργία ομάδων εργασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • Συζήτηση για τα κριτήρια βιωσιμότητας και την επαλήθευση τους για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών προτεραιότητας.

Αποτελέσματα

Ως αποτέλεσμα, οι ομάδες έργου συνέταξαν μια μελέτη σχετικά με το επίπεδο ετοιμότητας της Πορτογαλικής και Ελληνικής αγοράς για να ανταποκριθεί στα κριτήρια της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ), καθώς και στα κοινωνικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφή
 • Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού
 • Εξοπλισμός πληροφορικής γραφείου
 • Τρόφιμα και υπηρεσίες τροφοδοσίας
 • Κατασκευές (μόνο για την Πορτογαλία)
 • Φωτισμός οδών (μόνο για την Ελλάδα).

Στόχος είναι αυτή η μελέτη όχι μόνο να ενημερώνει τους οργανισμούς που αναπτύσσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά και να διευκολύνει το έργο των δημόσιων αρχών που ενδιαφέρονται για τις ΒΔΣ, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία οι προμηθευτές έχουν δυσκολία συμμόρφωσης.

Η μελέτη συνοδεύετε με μια σειρά αναφορών με πληροφορίες στο πώς να ορίζονται η κατηγορίες, μελέτη της αγοράς και τα κριτήρια βιωσιμότητας στις προμήθειες.

>> Για αυτές τις πληροφορίες δείτε την Δράση 3. Συμμετοχή της αγοράς .


ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΔΣ

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι η Εργαλειοθήκη για τις ΒΔΣ, ένα εργαλείο που καθοδηγεί βήμα-προς-βήμα την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δημόσιους οργανισμούς για την ανάπτυξη βιώσιμων συμβάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό το εργαλείο είναι τώρα διαθέσιμο ως διαδικτυακή εφαρμογή και σε αυτό έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι δημόσιοι φορείς. Είναι διαθέσιμο στα πορτογαλικά, ελληνικά και αγγλικά.

>> Περισσότερες πληροφορίες στο: SPP Toolbox website


ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η εργαλειοθήκη για τις ΒΔΣ δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε από πέντε τοπικές αρχές στην Πορτογαλία και την Ελλάδα που συμμετείχαν στο έργο ως εταίροι. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εταίρος υλοποίησε πιλοτικό έργο, χρησιμοποιώντας την Εργαλειοθήκη για τις ΒΔΣ για να αναπτύξει τη στρατηγική του οργανισμού του. Αυτό επέτρεψε την εκτίμηση της προόδου του κάθε οργανισμού κατά την διάρκεια υλοποίησης των πιλοτικών έργων, καθώς και την αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην πολιτική τους για τις ΒΔΣ, αποτέλεσμα της εφαρμογής της στρατηγικής για τις ΒΔΣ.

Αποτελέσματα

Και οι 5 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης:

 • Ανέπτυξαν πολιτική για τις ΒΔΣ,
 • Ανέπτυξαν Σχέδιο Δράσης για τις ΒΔΣ,
 • Διοργάνωσαν την κατάρτιση/εκπαίδευση υπαλλήλων,
 • Υλοποίησαν δράσεις για την συμμετοχή της αγοράς
 • Παρακολούθησαν την πρόοδο και υπέβαλαν εκθέσεις αναφοράς,
 • Προκήρυξαν διαγωνισμό για βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις –συνολικά 9:

Πορτογαλία

Ελλάδα

>> Μπορείτε να δείτε λεπτομερές αναφορές για κάθε πιλοτικό έργο στο σημείο Δράση.5 –Πιλοτικά έργα στα Έγγραφα ή πατώντας τις παραπάνω συνδέσεις .


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΔΣ

Το Εκπαιδευτικό Πακέτο για τις ΒΔΣ είναι ένα έγγραφο που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για τις ΒΔΣ, και απευθύνεται σε στελέχη, πολιτικούς, υπεύθυνους προμηθειών και τεχνικούς άλλων τμημάτων του δήμου. Είναι διαθέσιμο στα πορτογαλικά, τα ελληνικά και τα αγγλικά.

>> Μπορείτε να κατεβάσετε το Εκπαιδευτικό Πακέτο για τις ΒΔΣ ΒΔΣ ή να το δείτε σε μορφή
e-book


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Στόχος του έργου Building SPP ήταν να συμβάλει στην εφαρμογή των ΒΔΣ μακροπρόθεσμα. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν κάποιες δράσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύνταξη συστάσεων για τα Σχέδια Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις της Ελλάδα και της Πορτογαλίας καθώς και τις σχετικές πολιτικές γενικότερα.

Οι τεχνικοί εταίροι (LNEG από την Πορτογαλία, Ο.Ε.Α. και ΕΠΤΑ από την Ελλάδα) κατέγραψαν συστάσεις βασιζόμενοι σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς που έγιναν στο πλαίσιο:

 • Των συναντήσεων των Δικτύων για τις ΒΔΣ;
 • Των εκπαιδευτικών σεμιναρίων;
 • Των συναντήσεων με τις ομάδες εργασίες στο πλαίσιο της δράσης για την εμπλοκή της αγοράς (Δράση 3);
 • • Του μονοήμερου εργαστηρίου που ήταν αφιερωμένο στην διατύπωση συστάσεων,
 • Του τελικού συνεδρίου του έργου.

Δείτε τις συστάσεις για τις Εθνικές Στρατηγικές Προμηθειών :

>> Πορτογαλία

>> Ελλάδα


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Στο έργο προβλεπότανε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διάδοσης πληροφοριών για να επιτευχθεί μεγάλη προβολή το έργου και των αποτελεσμάτων του σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική αυτή περιλάμβανε διάφορα κανάλια επικοινωνίας (ΜΜΕ, διαδίκτυο, εκδηλώσεις, κλπ.), και έχει διάρκεια ζωής που επεκτείνεται μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Αποτελέσματα:

 • Η ιστοσελίδα του έργου;
 • Η λίστα αλληλογραφίας με επαφές για βασικούς παράγοντες / ενδιαφερόμενους φορείς και των δύο χωρών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις;
 • Οι αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του τύπου στο έργο;
 • Η προώθηση του έργου σε εθνικά (Πορτογαλία και Ελλάδα) και ευρωπαϊκά συνέδριαPromotion of the project in national (portugal and greece) and european conferences;
 • Η διοργάνωση συνεδρίων:
  • Δύο συνέδρια μισής ημέρας του έργου;
  • Δύο τελικά συνέδρια του έργου;
 • Ενημερωτικά φυλλάδια στα αγγλικά, πορτογαλικά και ελληνικά;
 • CD-ROM με την εργαλειοθήκη για τις ΒΔΣ και το εκπαιδευτικό πακέτο για τις ΒΔΣ;
 • Το βιβλίο «Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: οδηγός κατάρτισης για τις δημόσιες αρχές» συντάχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου και δημοσιεύτηκε από το LNEG. Βασίζεται στο Εκπαιδευτικό Πακέτο για τις ΒΔΣ και αποσκοπεί στο να βοηθήσει ειδικότερα τις πορτογαλικές αρχές.
  Το βιβλίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση των ΒΔΣ και του έργου Building SPP.

Τελικά Συνέδρια

Το έργο Building SPP προέβλεπε την διοργάνωση τεσσάρων συνεδρίων, δυο σε κάθε χώρα (ένα συνέδριο μισής ημέρας και το Τελικό Συνέδριο του έργου). Τα δυο τελικά συνέδρια πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβρη του 2014, με την ολοκλήρωση του έργου.

Στην Πορτογαλίατο τελικό συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμες Συμβάσεις: Μια πρόκληση για τη Δημόσια Διοίκηση», πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2014, στο Museu do Oriente της Λισαβόνας. Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις, συζητήσεις και θεματικά εργαστήρια, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα του έργου, καθώς επίσης και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 143 συμμετέχοντες, που εκπροσωπούσαν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, από διάφορους τομείς όπως δημόσιες συμβάσεις, υλικοτεχνική υποστήριξη και περιβάλλον. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και πρόσβαση στις παρουσιάσεις στο:
>> Τελικό Συνέδριο στη Πορτογαλία Περίληψη.
>> Τελικό Συνέδριο στη Πορτογαλία – Αναφορά.

ΣτηνΕλλάδα Ελλάδα το τελικό συνέδριο με τίτλο «Οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης» διοργανώθηκε στην Αθήνα στο INNOVATHENS στις 29 Σεπτεμβρίου 2014. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα διδάγματα του έργου στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, όπως επίσης αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα των ΒΔΣ, όχι μόνο για το δημόσιο τομέα αλλά και για το περιβάλλον και την κοινωνία στο σύνολό της. Η επίδειξη της νέας πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών έδωσε στην εκδήλωση προστιθέμενη αξία, καθώς και η ανάδειξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και της ενσωμάτωσης των κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις. Το συνέδριο παρακολούθησαν 72 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων υπήρχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και την κεντρικής κυβέρνησης.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση στο:

>> Τελικό Συνέδριο στηv Ελλάδα.

>>Μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες στο σημείο Δράση 8. Επικοινωνία και Διάδοση στην σελίδα των εγγράφων. Εκεί θα βρείτε μεταξύ άλλων, λεπτομερές αναφορές για την στρατηγική &deLNEG LIFE LNEG CM Torres Vedras CM Loures LIPOR ANCP ERS EPTA Municipality of Agia Elefsina
powered by formatoverde.pt